em đa chạy về rom gốc mà not ok nho ae giúp thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]