Thấy anh em kiếm hoài k có, em read phục vụ anh em
Free ROM SHMobile OneTouch 500 SPD6531
file read bằng Volcano
Pass : Không có
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

cho em xin ít VG với ạk

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]