bác nào chỉ em với ,em nhận cây sang sum s4 ,tinh trạng em nó bỏ pin vào là bị tự động nháy đèn last,gỡ tụ gần đèn last,vẫn không hết,bác nào giúp em với ,hoặc có sơ đồ cho em xin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]