anh em gúp đỡ 5g đang 42% bin cắm cáp sạc vào nhảy bin lên 49% bin, mà em dùng xem phim bin nó vẫn xuống từ từ tới 1% ms hết nguồn , có ai gặp bệnh này chưa ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]