Samsung S3653 Corby Treo Logo Fix Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Download Start Ch[0]
Bcmboot 55.1KB OK[0.2s]
Boot2 173.2KB OK[0.4s]
Patch_dsp 16.5KB OK[0.2s]
Sysparm_dep 6.2KB OK[0.2s]
Sysparm_ind 78.4KB OK[0.2s]
Wait reset !!
Apps 30933.0KB OK[81.2s]
Rsrc1 42947.3KB OK[83.2s]
Rsrc2 448.3KB OK[1.0s]
FFS 90256.9KB OK[183.2s]
All files complete[362.8s]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]