Samsung Jet S8003 Treo Logo Flash Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Download Start Ch[0]
BootLoader 290.5KB OK[0.3s]
Dbl 154.2KB OK[0.2s]
Wait reset !!
Amss 13715.3KB OK[13.8s]
Apps 37879.8KB OK[41.9s]
Rsrc1 75925.6KB OK[77.2s]
Rsrc2 1692.3KB OK[1.8s]
FFS 47357.4KB OK[51.4s]
All files complete[198.1s][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]