máy bị treo logo, anh em có file em này cho em xin, thank mọi người năm mới vui vẻ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]