Android 5.1.1 KSU2AOL3 full 4 file cho anh em chạy khi bị treo logo

Odin mới cho anh em nào cần:


File No pass


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]