[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Detecting phone, wait..
Detected: Modem (COM40)
Bypassing data, wait....
Bypass ok.
Reading Data,wait....
Done
Chipset: LSI7420
Data Found, processing...
Resetting FRP, wait..
FRP OFF... Done
Now you can wipe phone to remove remaining data...
Restarting Phone
Restart Ok
All Done
Done.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]