Rom Note 5 N920T T-Mobile Tiếng Việt 5.1.1 OKC Ok
Việt Hóa N920T Trên Nền Rom Stock 5.1.1 OKC Ổn Định ít Hao Pin
Thay Đổi Logo Khởi Động & Xóa Sạch App T-Mobile Như Máy Quốc Tế
Rom Tiếng Việt Samsung N920T Được Build Tar Nạp Qua Odin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]