masstel N420 dòng điện thoại mới ra chíp SPD7731 nên chưa có file ,hôm nay rảnh lấy máy mới ra read file bin cho ae cần

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


FILE : đang updata............................................ ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]