Thay màn hình xong tự nhiên mất đèn bàn phím. màn hình vẫn có. mong cao nhân chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]