[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

SigmaKey v.2.07.02
929535269 Sigma dongle 2.07, Initializing...OK
Pack 1: Activated
--- 2015-01-04 10:28:27 ---
SigmaKey 2.07.02 Qcom: Direct unlock
ZTE Handset Diagnostic Interface (COM167), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 1.2066.1.3, Date: 4/29/2010, USB\VID_19D2&PID_0010&REV_0000&MI_01
Version: TEL_AU_P608D1V1.0.1B01-S, T930 Feb 09 2011
Firmware: TEL_AU_P608D1V1.0.1B01-S
Date: Feb 09 2011 20:31:49, Apr 13 2010 23:00:00, KPRZL
IMEI: 351815040792208...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]