Operation: Unlock
Selected model: GT-S5360
Software version: 24.3
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: GT-S5360
Android version: 2.3.6
Product code:
Phone version: S5360XXLE1
PDA version: S5360XXLE2
CSC version: S5360TENLD3
CSC country code: Norway
CSC sales code: TEN
HW version: MP 0.701
Phone S/N:
Modem board:
RF cal date: 20121228
IMEI: 355253058xxxxxx
Checking Super user right... true
Reading data from phone... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done
Done...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]