Mở mạng Sony Xperia M C1904 OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

SigmaKey v.2.15.03
xxxxxxxxx Sigma dongle 2.15, Initializing...OK
Pack 1: Activated
Pack 2: Activated
--------- 2016-02-21 15:28:36 ---------
SigmaKey 2.15.03 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ Android Composite ADB Interface
Version: Linux version...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]