Mở Mạng Samsung Galaxy S6 edge SoftBank 404SC thành công


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Operation: Unlock
Selected model: 404SC
Selected port: COM710 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 24.3

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 35863306xxxxxxx
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool PRO v.24.3​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]