N920C stuck logo
Unbrick N920C with Full file N920C N920CXXU2BPB6 6.0.1 ok
Link: Contact me Free File[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Những hình ảnh sau khi flash xong...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]