E nhận con máy nhái SAMSUNG chạy chip MTK, máy bịu treo logo giờ làm sao để hard reset ạ? Có clear EMMC nhưng không lên được.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]