anh em ai có sơ đồ câu chân sim s3650 cho em xin em nó bị bong mât chân ở giữa hàng phái dưới mà em tìm quài không thấy sơ đồ mạch của em nó


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]