Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.1.9
--------------------------------------------------------------------------------
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM52
Selected model: A341
Reading info...OK
Mode: Normal
Model ID: LG-A341
Firmware compiled date: MAR 29 2012
Firmware compiled time: 22:00:00
Firmware released date: Mar 29 2012
Firmware released time: 19:13:55
SW Version: LGA341-QSC6270-V10b-MAR-29-2012-TELUS-CA
IMEI: 352262-05-614496-7
Bluetooth...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]