Lần đầu tiên nhận máy không nhận sim.Mình đo thấy mất chở kháng chân 1 và 4 theo hình(theo cách hiểu của mình).Giờ tất cả là nhờ anh em giúp đỡ mà thôi
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]