Máy Ip4 của khách mất hiển thị và đèn...đã test màn hình khác nhưng vẫn k đc... các Pro ai đã làm qua con này chỉ cho e vs ạ... TKs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]