Samsung ACE 2 I8160 Tiếng Việt 4.1.2

ROM
Tải về:

Added!!
Enter CS for MD5..
Check MD5.. Do not unplug the cable..
Please wait..
I8160XXMC8_I8160TMNMC3_HOME.tar.md5 is valid.
Checking MD5 finished Sucessfully.....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]