Stock rom mới nhất Korea N920K N920KKKU2BPAG 6.0.1[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Model [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name Galaxy Note5
Country Korea (KT Corporation)
Version Android 6.0.1
Changelist 7113541
Build date Sun, 31 Jan 2016 05:23:36 +0000
Product code [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA N920KKKU2BPAG
CSC N920KKTC2BPAG

Link:...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]