Stock rom mới nhất Korea N920S N920SKSU2BPAF 6.0.1[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Model [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name Galaxy Note5
Country Korea (SK Telecom)
Version Android 6.0.1
Changelist 7109647
Build date Fri, 29 Jan 2016 17:08:56 +0000
Product code [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA N920SKSU2BPAF
CSC N920SSKC2BPAF

Link:...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]