Mở Mạng LG Optimus L1 II E410B OK

Phone type selected : LGE410B
IMEI : 357332-05-xxxxxxx
Bluetooth Addr : 58:A2:B5:6A:81:F6
Phone version : LGE410BAT-00-V10e-RGS-CA-JUL-11-2013+0
Compilation info : Jul 11 201311:35:08Feb 22 201300:00:00LGE410B
----------------------------------------------------------
Unlocking ...
Switching phone to DL MODE, please wait ... OK
Initialing EMMC ... OK
Continue operation ...
Making backup file ...
Initialing EMMC ... OK
Continue operation ... OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]