Mã:
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: GT-S6810L
Android version: 4.1.2
Product code: GT-S6810PWMCOB
Phone version: S6810LUBAMJ2
PDA version: S6810LUBAMK1
CSC version: S6810LTFGAMJ1
CSC country code: OPEN
CSC sales code: TFG
HW version: REV0.1
Phone S/N: RV1F11BWYEF
Modem board:
RF cal date: 20140822
IMEI: 355590057448475
Checking Super user right... true
Reading data from phone... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool PRO...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]