nh hình e nó mất boot e bỏ vào atf flash báo vậy nhờ ae giúp thank ae Windows Phone 8/8.1/10 Flashing Started Loading Flash Files Please Wait... ERROR: No Flash Files Selected... ERROR: Flashing Failed!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]