Có kèo nên sẵn build tiếng việt cho con Tập Cận Bình này luôn, Share cho AE nào chưa có. FIRMWARE 4.1.2 S7278UZMUANA5
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]