Checking certificate file... OK
KEY ID: 0499
Waiting ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SM-G900H
Android version: 4.4.2
Product code: Not Active
Phone version: G900HXXU1ANJ1
PDA version: G900HXXU1ANK1
CSC version: G900HOXE1ANK3
CSC country code: Russia
CSC sales code: SER
HW version: REV__
Phone S/N: 00000000000
Modem board: XMM6360
RF cal date: Unknown
IMEI: 004999010640000
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Checking...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]