Htc One M8 Verizon (m8_wlv) Unlock, S-OFF,Super CID M8 Verzion WLV lấy ngay Root Recovery Rom 5.0.2 Tiếng Việt

version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.12.20.1211
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 4.17.605.9
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HT44LSF03498
(bootloader) imei: 990004998866788
(bootloader) imei2: Not Support
(bootloader) meid: 99000499886678
(bootloader)...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]