Kiểm tra vệ sinh, gỡ C2420, nối tắt R2417 trên đường COL_1 không được AE câu theo hình ok.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]