Mình có cây htc one v bị mất boot sau khi repair thì vào được thế này :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

info đầy đủ :

C:\Users\Dell\Desktop\T320E\adb>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.16.0000
(bootloader) version-baseband: 3831.15.00.19_M
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) serialno: 123456789012
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]