- Máy nội địa quay tay ok luôn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb shell
shell@m2:/ $ su
root@m2:/ # mount -o remount -rw /custom
/custom.img of=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/custom <
dd: /sdcard/custom.img: No such file or directory
1|root@m2:/ # mount -o remount -rw /custom.img
Usage: mount [-r] [-w] [-o options] [-t type] device directory
1|root@m2:/ # mount -o remount -rw /custom
/custom.img of=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/custom <
dd:...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]