Selected model: I9100T
Selected port: COM10 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: GT-I9100T
Android version: 4.1.2
Product code: GT-I9100RWJVAU
Phone version: I9100TDVLS3
PDA version: I9100TDVLSM
CSC version: I9100TVAULSF
IMEI: 358867048889877
Phone S/N: 00000000000
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Checking magic... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool v.18.3

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]