[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Using library Brom_DLL_v5.1316.1
EMI Settings Loaded;
COM opened ok;
Press power and keep it pressed now !
Requesting authorization;
Done;
Connecting;
Downloading DA;
Initializing;
Requesting baudrate change;
Done;
DEVICE INFO:
BB CHIP: MT6276_S0101 [CB00, 101, 6276, 05]
MEMORY: [HYNIX] HYD0SQG0MF1P [AD:B1:00] [SIZE=0x08000000]
IMEI1 [OTP]: 013303-00-501735-8
IMEI2 [OTP]: 00????-??-??????-?


Loading the file ...
Cfg done ...
File contents...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]