100 RH-130 v04.30
101 RM-769 v07.70

Nokia 109 RM-907 ver 04.10-TV

1202 RH-112 v4.03

1280 RM-647 v007.000

1600 RH-64_7.02200 RM-761 v11.95...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]