130 tiếng việt done


card found: S/N 9E52:0122
registered to: l_Hoangde

Connect phone on selected interface...

Core : v1.98 , MTKx FlashEngine : v6.0

Verify files ...
MAUI : RM-1035_ROM_eMP_10.01.11
VIVA : RM-1035_VIVA_eMP_10.01.11
LANG : RM-1035_LANG_PACK_ROM_MR_eMP_10.01.11_001
CUST :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]