SpaceX ROM


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link download (gồm Stock Rom Lollipop 5.0 và TWRP mới nhất)
Note 3 SM-N900S/L/K:


Root N900S/L/K Kitkat & Lollipop:

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]