Lenovo A3300-GV tiếng việt ok
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]