Máy cùi nhưng chia sẻ cho có DATA
Chọn như hình , boot = ghim cáp usb vào,flash file bên dưới

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]