[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SAMSUNG-SM-G928A
Android version: 5.1.1
Product code: SM-G928AZDAATT
Phone version: G928AUCU2AOI6
PDA version: G928AUCU2AOI6
CSC version: G928AATT2AOI6
CSC country code: USA
CSC sales code: ATT
HW version: REV0.1
Phone S/N: R38G805849P
Modem board: SHANNON333
RF cal date:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]