Kèo cuối năm đây......[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]],Hy vọng sang năm vẫn vậy
Tiếng việt LG LTE2 F160L 4.1.2 + fix SMS ok,edit trên rom stock hard reset không mất tiếng việt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]