nhận khách cây iphone 5 liệt cảm ứng,tháo ra thấy đã có người làm rồi,bắt đầu cho em nó lên bàn mổ và thay con U12 và U14 ko hết cuối cùng thủ phạm em nó con C154 chạm thay phát done ngay

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]