Tiếng Việt LG KU5400 edit ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock KU5400 4.0.4 V20i Mới Nhất
Loại Bỏ app hàn không cần thiết KU5400 4.0.4
Không Mất Tiếng Việt Khi Hard Reset KU5400 4.0.4
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]