Thêm data

Unlock, Mở mạng Sony Xperia Z2 D6503 hết số lần nhập code thành công


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 07B4D838
FLASH ID: "0011/01000000"
LOADER VERSION: "MSM8974AB_27"
PHONE IMEI : 35287606591426
MODEL (from GDFS): D6503
SOFTWARE VERSION: 1278-4770_23.4.A.1.264
CUSTOM VERSION: 1282-2027_R10C
FILESYSTEM VERSION: GLOBAL-LTE_23.4.A.1.264...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]