[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Waiting ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SM-N910P
Android version: 5.1.1
Product code: Not Active
Phone version: N910PVPS4COK1
PDA version: N910PVPS4COK1
CSC version: N910PSPT4COK1
CSC country code: USA
CSC sales code: SPR
HW version: N910P.05
Phone S/N: 00000000000
Modem board:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]