như tiu đề dính xương con fpt life 4.7 ae có file giúp mình với ...tks all ae

[IMG][IMG]http://*************/PaRRcdY.png[/IMG][/IMG]
Chú ý: tiêu đề bài viết cần ngắn gọn Tên máy + Tên bệnh

Đã edit ![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]