Nhận cây mất boot mà không biết điểm TP nó nằm ở đâu ! AE nào có chia sẻ hoặc bán lại ! Thank 1


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]