Rom edit trên nền rom stock hard reset không bị mất tiếng Việt nhé ae.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]